Frankendalsveien 87 – Offentlig ettersyn

Planutvalget vedtok i sitt møte 20.08.13 å legge reguleringsplan for Frankendalsveien 87 ut til offentlig ettersyn. Planen skal legge til rette for å bygge ut eiendommen til 24 leiligheter. Prosjektering av leiligheter er startet opp og søknad om rammetillatelse antas å bli sendt inn til behandling ila høsten.

Plandokumenter kan ses på plandialogen; http://tema.webatlas.no/larvik/planinnsyn?planid=201211

 

Tilbake til Aktuelt