Prosjekter

Østbyveien

Prosjekter

Østbyveien

Prosjekter
  • Prosjektnavn Østbyveien
  • Oppdragsgiver Brunlanes Eiendom AS
  • Type Regulering detaljregulering
  • Størrelse 43 boenheter og 500m2 næringsareal
  • Adresse Tjølling, Larvik kommune
  • Årstall 2018

Østbyveien er en reguleringsplan PV arkitekter har arbeidet frem for utvikling av dagens kontorlokaler til Jotron på Tjølling.
Formålet med planarbeidet er primært å legge til rette for transformasjon av Jotrons område til bolig- og næringsformål med hovedvekt på bolig. Det tilrettelegges for næringsvirksomhet i den delen av området som ligger nærmest fylkesveien 303.

Plankonseptet bygger på følgende mål for utvikling av området:

  • Forsterke Tjøllingvollen som tettsted ved å tilføre nye, publikumsrettede næringsarealer og større befolkningsgrunnlag.
  • Åpne området ved riving av eksisterende bygningsmasse og utbygging med flere mindre bygninger med størst mulig grøntareal mellom husene.
  • Skape et attraktivt boligområde med kvaliteter for alle aldersgrupper.

PV arkitekter har jobbet parallelt med regulering/skissegrunnlag og skal i gang med forprosjekt når planen blir vedtatt.