Prosjekter

Bøkestredet

Prosjekter

Bøkestredet

Prosjekter
  • Prosjektnavn Bøkestredet
  • Oppdragsgiver Usbl
  • Type Bygård
  • Størrelse 52 leiligheter
  • Adresse Larvik sentrum
  • Årstall 2023

Bøkestredet ligger i sentrum av Larvik, nær både Bøkeskogen og byens torg. Området er omkranset av både klassiske bygårder og småhusbebyggelse i tre.

Det er gjort et større arbeid knyttet til stedsanalyser av omkringliggende bebyggelse når det gjelder arkitektur, høyder, materialitet og fargebruk. Disse er lagt til grunn for å skape bygg og byrom som er stedstilpasset og som forholder seg på en harmonisk måte til sine omgivelser.

De arkitektfaglige grepene understøtter og binder kvartalet sammen ved å videreføre den eksisterende karrébebyggelsen. Arkitekturen henter inspirasjon fra den tradisjonelle klassiske bygården i Larvik sentrum, og tolker/forenkler denne i vår tid.

Viktige aspekter som prosjektet ivaretar, er silhuettvirkning og siktlinjer. Det er vesentlig at en av Larviks ”signaturer”- Bøkeskogens silhuett, ikke brytes, sett fra Indre Havn.

En oppdelt struktur, slik at fasade mot gateløp fremstår som enkeltstående bygg i en felles karré er også et grep som gir viktige visuelle kvaliteter til prosjektet. Gode uterom i form av en byhage gir et nytt sosialt og grønt rom i byen. Byhagen skjermes av bebyggelsen rundt.

Mot Nygata gir prosjektet nok et nytt grønt byrom, bygd som et amfi med parkmessig beplantning og sittetrinn. Tiltaket støtter opp under Larviks sentrumsstrategi, hvor Nygata er beskrevet som en grønn akse mellom sentrum og Bøkeskogen.