Prosjekter

Gamlegrendåsen terrasse B2

Prosjekter

Gamlegrendåsen terrasse B2

Prosjekter
  • Prosjektnavn Gamlegrenåsen terrasse B2
  • Oppdragsgiver Backe Prosjekt AS
  • Type Boligprosjekt
  • Størrelse 35 leiligheter fordelt på to hus.
  • Adresse Goddokk 1, 3, 5, 7 og 9, 3610 Kongsberg
  • Årstall 2020

Gamlegrendåsen terrasse ligger vestvendt med svært gode solforhold. Det er flott utsikt mot sentrum med fossen og kirketårnet samt til fjellene og skisenteret på andre siden av dalen. Det har vært viktig å få til et prosjekt hvor dette blir ivaretatt på best mulig måte. Av hensyn til naboene bak er prosjektet også utformet slik at kun én etasje vil stikke over veinivå på veien bak.

Vi så tidlig at terrenget var så bratt og at det var nødvendig med en form for terrassering for å oppnå tilstrekkelig med brukbare uteoppholdarealer. Vi bestemte oss derfor for et utbyggingsprinsipp der en organiserer husrekker i forskjellige nivåer langs kotene i området. Samtidig blir det etablert tilnærmet flate uteoppholdsarealer mellom husene.  Parkering er plassert under terreng mellom husene.

Terrenget er krevende og bebyggelsen vil ligge eksponert. Det har derfor vært viktig tilpasse bygningene til terrenget samt å tone ned bygningene visuelt. Lengderetningen på bygningskroppene følger kotene i terrenget og store deler av volumene er lagt under terreng. Det er lagt inn en retningsendring I forbindelse med trappehus og hovedinnganger er der terrenget også endrer retning. Slik markeres inngangene, og trappehusene framstår som egne arkitektoniske elementer.  Husene er trappet av både i plan og snitt.  Det bakre huset er avtrappet med en etasje i sydenden og det fremre går bare stedvis opp tre etasjer. På den måten brytes volumet opp samtidig som det blir det gode sol- og utsiktsforhold på utearealene mellom husene og i de nederste boligene i den bakre husrekken.

Bygningsvolumene er underdelt ved at alle balkongsoner er trukket inn. Balkongene krager ut slik at det oppstår et spill i fasadene som gir liv og bryter ned størrelsene.

Det er lagt opp til en differensiert materialbruk for å underbygge den volummessige oppdelingen. Det benyttes tegl som hovedmateriale ute i fasadene, mens det er tenkt trekledning i balkongsonene. Fasaden i trappehusene ligger inntrukket og er utført i glass og aluminium. De danner dermed en «pause» i fasaden og bryter ned husene i lengderetningen.

Fargebruken er avdempet og tilpasset til omgivelsene. Det benyttes brun trekledning inne på balkongene, mens det er en gråbeige tegl i fasadene ellers.

Trappehus, vindusomramning, rekkverksstolper, gesimser mv er forutsatt utført i en mørk gråbrun farge. Som en forsiktig kontrast er det lagt inn små felter med grågrønne plater mellom vinduene i teglfasadene.

Prosjektet er første byggetrinn i en større utbygging.