Prosjekter

Grenland Næringspark – konkurranseforslag

Prosjekter

Grenland Næringspark – konkurranseforslag

Prosjekter
  • Prosjektnavn Grenland Næringspark
  • Oppdragsgiver Grenland Næringspark AS
  • Type Konkurranse og regulering
  • Årstall 2020

Grenland Næringspark var en konseptkonkurranse vi vant! Etter å ha jobbet videre med konseptet, fikk vi oppdraget med å regulere næringsparken.

Bærekraftsambisjoner
Prosjektet la opp til store bærekraftsambisjoner, med BREEAM NOR – VERY GOOD standard og vi fokuserte blant annet på myke trafikanter, energiforsyning gjennom solenergi på tak og fasader, karbonnøytrale materialer som massivtre og reetablering av grøntområder og forbedring av tomtens økologiske nivå. I konseptkonkurransen la vi stor vekt på å utforske utbyggingspotensialet i den eksisterende næringsparken. Vi hadde særlig fokus på å sikre myke trafikanters adgang og rom, sikre logisk og trygg trafikkavvikling og hindre barrierer mellom de ulike næringsbyggene – og dermed skape en god flyt i prosjektet.

Trinnvis utbygging
I konseptkonkurransen hadde vi og et stort fokus på å foreslå og legge opp til en trinnvis utbygging av næringsområdet. Hensynene med den eksisterende næringsparken og de eksisterende brukerne av området spilte inn i forslaget på den trinnvise utbyggingen, samt markedsbehov og leietakerbehov.

Grønn akse
Et av hovedgrepene for konseptet er den grønne aksen. Denne aksen er et biologisk og økologisk belte mellom de ulike næringsbyggene som vil sikre en trygg ferdselsåre for brukere av næringsparken, samtidig gi mange gode grønne kvaliteter til næringsparken som en helhet. I tillegg la man vekt på å sikre overgang ned mot Skienselva, og på den den måten knytte de blå og grønne kvalitetene sammen – både funksjonelt og estetisk.