Prosjekter

Nybyen

Prosjekter

Nybyen

Prosjekter
  • Prosjektnavn Nybyen
  • Oppdragsgiver Inter Eiendom AS
  • Type Bolig- og byutvikling
  • Årstall 2022

Nybyen er et prosjekt hvor vi i PV arkitekter både har tegnet og regulert et større bytransformasjonsområde i Sandefjord sentrum.
Nybyen forvandles fra et eldre eneboligstrøk til et helt nytt bykvartal med fem ulike leilighetsbygg, med til sammen 155 boenheter.

Byutvikling
Med Nybyen-prosjektet bidrar vi til ønsket by- og tettstedsutvikling, hvor målet er å skape mer liv og flere boenheter i Sandefjord sentrum, tett på offentlige funksjoner og knutepunkter som Sandefjord stasjon. Ved å transformere et eldre eneboligstrøk, til et mer arealeffektivt område i byen er man med på å sikre at andre kvaliteter rundt byen ikke må bygges ned for å sikre boliger. En slik utvikling, med fortetting og transformasjon i etablerte byer, er viktig for at vi ikke skal ta andre arealer utenfor bykjernen.

Byrom, lek og gater
Det har vært viktig i dette nye byområdet å sikre nye byrom og trygge gateløp. Det har vært et fokus på å sikre gang- og sykkelveier og skape grønne rom mellom bebyggelsen, som både skal være med på å skape gode, trygge forbindelser i byen for de som bor og ferdes der, samtidig som de skal tilføre grønne kvaliteter inn i prosjektet. Disse byrommene og gateløpene er veldig viktig i bytransformasjon, og man har også igjennom dette prosjektet bidratt til at en eksisterende lekeplass i nærområdet har blitt oppgradert, i tillegg til to gatetun og et lite torv med nærlekeplass.

Murbyen Sandefjord
Sandefjord er kjent for sin sentrumsstruktur som kom til etter bybrannen i 1900. Murbyen ble et kjennetegn og selv om Nybyen ligger utenfor kjerneområdet til Murbyen, har vi latt oss inspirere av de omkringliggende arealene med både Murbyen og Sandefjord kirke når vi har valgt tegl som hovedmateriale i prosjektet. I Murbyen var det også et stort fokus på mindre plasser og torv, som vi også har tatt med inn i prosjektet som et element som bygger på de eksisterende strukturene i Sandefjord sentrum.