Prosjekter

Presterødalléen

Prosjekter

Presterødalléen

Prosjekter
  • Prosjektnavn Presterødallèen
  • Oppdragsgiver JM Norge AS
  • Type Bolig
  • Størrelse 41 leiligheter
  • Adresse Presterødallèen 13 A-D, 3118 Tønsberg
  • Årstall 2020
  • Ta meg hit

Bebyggelsen ligger i øverst i skråningen mellom Presterødalléen og jordene ned mot Kilen. Den har større tetthet og en annen bygningstypologi enn eksisterende bebyggelse i området og vil være godt synlig i landskapet.  Ved utforming av tiltaket har det derfor vært en målsetting å dempe fjernvirkningen i størst mulig grad.

Bebyggelsen er derfor brutt opp i fire bygningskropper med åpninger som skaper siktlinjer mellom husene. Det var viktig for PV arkitekter i samarbeid med oppdragsgiver å ivareta utsikt fra Presterødalléen og å bryte opp bygningenes silhuett.  Det er også lagt vekt på å variere høyden på husene slik at bygningsmassen ikke framstår med en lang, horisontal profil. Trær på eiendommen søkes bevart i størst mulig grad. Et stort eksisterende eiketreet er underlagt lov om utvalgte naturtyper og blir ivaretatt tiltaket. Bjørkealléen i den eksisterende avkjørselen i syd samt fire store eksisterende bjørketrær langs Presterødalléen forutsettes også bevart. Likeledes en del løvtrær sydvest på eiendommen. Trærne vil være med å ramme inn bebyggelsen og dempe silhuettvirkningen fordi mange av trærne er høyere enn omsøkt bebyggelse.

Oppdelingen av bygningsmassen bidrar til at hver enkelt bygning ikke blir for ruvende i landskapet. For å unngå at bebyggelsen framstår som en sammenhengende vegg mot Presterødalléen, ligger husene forskjøvet i forhold til hverandre. I tillegg er husene dreiet litt for å gi variasjon og slik at de følger retningene i terrenget. Bygningsvolumener er også brutt opp og underdelt gjennom bruk av sprang i fasadene, inntrukne toppetasjer og varierte byggehøyder. Fasadene er ytterligere oppdelt gjennom bruk av ulike materialer og farger.