Prosjekter

Diskosveien

Prosjekter

Diskosveien

Prosjekter
  • Prosjektnavn Diskosveien
  • Oppdragsgiver Sandefjord kommunes boligstiftelse v/USBL
  • Type Detaljregulering
  • Størrelse 10 daa.
  • Adresse Diskosveien
  • Årstall 2017

Detaljregulering Diskosveien har som formål å legge til rette for riving av eksisterende bygningsmasse og utbygging med blokker i 3-4 etasjer med 30-35 boenheter. Lekeplassen som er lokalisert nordøst for byggeområdet skulle ikke bygges ut, men inngår i planen for å legge til rette for en opprustning av plassen.

Sandefjord kommunes boligstiftelse v/USBL ønsket at planen primært skal legge til rette for utbygging av området med omsorgsboliger med redusert behov for parkering og lekearealer. Boligene er organisert i tre små blokker omkring et felles grøntareal. Det har vært ønskelig å beholde en mulighet for utbygging med ordinære boliger. Reguleringsbestemmelsene åpner for dette gjennom alternative bestemmelser om underjordisk parkering og krav om opprustning av den tilstøtende lekeplassen.

PV arkitekter as har også utarbeidet ROS-analysen med utredning av elektromagnetisk felt fra en høyspentledning langs planområdets grense mot sørøst. Denne problematikken har vært styrende for løsningen ved at parkeringsanlegget er lagt i området nærmest høyspentledningen.