Prosjekter

Presterødalléen

Prosjekter

Presterødalléen

Prosjekter
  • Prosjektnavn Presterødalléen
  • Oppdragsgiver JM Norge AS
  • Type Detaljregulering Forprosjekt
  • Størrelse 9,8 daa
  • Årstall 2018

Presterødallèen planområdet ligger i en landskapsmessig eksponert situasjon i overgangssonen mellom to landskapsrom. Ved planlegging av ny bebyggelse måtte PV arkitekter i detaljregulerings fasen vise til stor oppmerksom av byggehøyder og eventuell silhuettvirkning i området. Planen legger til rette for en bebyggelse som er delt opp i fire bygningskropper og noe forskjøvet. Oppdelingen av bygningsmassen bidrar til at hver enkelt bygning ikke blir for ruvende i landskapet. Det er lagt opp til å gjøre åpningene mellom husene tydelige. Inntrukne toppetasjene bidrar til at silhuetten ikke blir lineær, men får en mer naturlig bølgeform som er bedre tilpasset linjene i landskapet. Leke- og uteoppholdsarealer er reguleres som ett samlet område. Dette for å gi mulighet for en sterkere integrering mellom lek og uteopphold. Det er lagt vekt på grønt drag og ivareta et stort eiketre på tomta

Bygningenes volumer er søkt brutt ned visuelt gjennom bruk av sprang i fasadene (horisontale forskyvinger i plan) og varierte byggehøyder. Fasadene er ytterligere oppdelt gjennom bruk av to ulike hovedmaterialer, tre og tegl, som er holdt i naturfarger. Dette er supplert med mindre felter med platekledning som tilfører et forsiktig innslag av friskere farger.