Prosjekter

Torstvedt syd

Prosjekter

Torstvedt syd

Prosjekter
  • Prosjektnavn Torstvedt syd
  • Oppdragsgiver Torstvedt utvikling AS
  • Type Regulering detaljregulering
  • Størrelse 64 daa
  • Årstall 2015

Torstvedt syd er en plan som PV arkitekter har vært engasjert i over lang tid. Regulering til boligformål ble igangsatt høsten 2013. Planen ble endelig vedtatt høsten 2015.

Formålet med planarbeidet var å legge til rette for utbygging av området til boligformål i en kombinasjon av småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Det var ønskelig med en høy utnyttelse, noe som også var et krav fra offentlige myndigheter. Ved oppstart bestod planområdet av et ubebygd jordbruksareal, avsatt til boligformål i kommuneplanen. Løsningen tar utgangspunkt i omgivelsene: ny barneskole i nordvest (ferdigstilt ved årsskiftet 2016-17), småhusbebyggelse i vest, jordbruk i øst og trafikkert hovedvei sørøst for planområdet. Bebyggelsen er trappet opp fra småhusbebyggelse i to etasjer mot skole og eksisterende småhusbebyggelse til blokkbebyggelse i opptil fem etasjer mot hovedveien. Det er lagt vekt på store felles grøntarealer i et bilfritt indre område som er gjennomskåret av gangveier.

Planen er tilrettelagt for etappevis utbygging med totalt 247 boenheter. Tettheten er 4 boenheter pr. daa. I tillegg til selve reguleringen har PV arkitekter as utarbeidet ROS-analysen og vært aktivt medvirkende ved utforming av utbyggingsavtale med Larvik kommune.